Warunki składania i realizacji zamówienia

  1. Zamówienia przyjmowane są:w formie pisemnej (obowiązuje wtedy formularz zamówienia załączony na ostatniej stronie cennika w wersji drukowanej, lub dostępny do ściągnięcia w formacie PDF), bądź też mogą być składane on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego.
  2. Zamówienia na kwotę do tysiąca złotych, wysyłane są na koszt odbiorcy (przedpłata lub za pobraniem).
  3. Terminy realizacji zamówień ustalane są indywidualnie, w zależności od zamawianego asortymentu.
  4. Ceny wyrażone w € (EUR, euro) są przeliczane na złote polskie (PLN) wg aktualnego kursu sprzedaży tych walut w NBP z dnia transakcji (w cenniku orientacyjnie 1 EUR = 4,10 PLN).
  5. Standardowy termin płatności wynosi 7 dni od daty wystawienia faktury.
  6. Firma zastrzega sobie prawo zmiany cen w przypadku zmian u dostawców krajowych lub zagranicznych, bądź też zmiany kursu walut.

Zastrzeżenia prawne

  1. Wykonawca zobowiązuje się jednorazowo zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% (dziesięciu procent) wartości brutto zamówienia w razie odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji zamówienia z przyczyn za które Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność, w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od realizacji zamówienia.
  2. Zamawiający zobowiązuje się jednorazowo zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% (dziesięciu procent) wartości brutto zamówienia w razie odstąpienia przez Zamawiającego od zamówienia z przyczyn leżących po jego stronie, w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od zamówienia.
  3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy odsetek umownych w wysokości 0.1% (jednej dziesiątej procenta) niespłaconej należności brutto za przedmiot zamówienia za każdy dzień przekroczenia terminu płatności.
  4. Zamawiający przyjmuje do wiadomości fakt, że do momentu uiszczenia pełnej należności za fakturę związaną z przedmiotowym zamówieniem, towar pozostaje własnością Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca może zażądać natychmiastowego zwrotu przedmiotu zamówienia i obciążyć kosztami powstałymi z tego tytułu, a w szczególności kosztami transportu Zamawiającego.

Kategorie

^ Top